เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Area-based Innovation for Community

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

Area-based Innovation for Community

แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ตุลาคม 2566 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ความต้องการสู่การพัฒนาชุมชน ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญจากรั้วมหาวิทยาลัย สมัครร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Technology transfer to Community) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นการรวมกลุ่มชุมชนที่มีสมาชิก 10 คนขึ้นไป

มีความต้องการนำเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินกิจการ

มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์

ดำเนินการโดย 44 มหาวิทยาลัยเครือข่าย

โครงการ 1 โครงการ สามารถดำเนินการได้กับ 1 ชุมชน หรือมากกว่า
1 ชุมชน ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ
(ร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การอบรมจนถึงการใช้งานจริง) ไม่น้อยกว่า 10 คน

จำนวนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน สนับสนุน

มีทุนสนับสนุนวงเงิน  100,000   บาทต่อโครงการ

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Tech Transfer to Community

1.
RSP สำรวจ และวิเคราะห์ ข้อมูลชุมชน
2.
ประเมินศักยภาพและ ความต้องการของชุมชน Diagnosis
3.
คัดเลือกชุมชน เป้าหมายจับคู่ เทคโนโลยี
4.
พิจารณาอนุญาต ให้สิทธิเทคโนโลยี (ถ้ามี)
5.
ถ่ายทอดเทคโนโลยี / ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการ
6.
ติดตาม ประเมินผล
Contact Footer PM

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชุติกาญจน์ ศรีกรด (ชุ)
095-4104153, 0 7567 3578
[email protected]

Scroll to Top