โปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการผู้ประกอบการที่เริ่มดำเนินธุรกิจแล้วให้สามารถเร่งการเติบโตธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการผลิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสถานที่ผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์) การจัดจำหน่าย (แผนธุรกิจกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างการรับรู้ การเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย การสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ) การบริหารจัดการธุรกิจ (การบริหารงานบุคคล ต้นทุน การขนส่ง ภาษี และการจัดการบัญชี) โดยที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์ ผ่านโปรแกรมสนับสนุนดังต่อไปนี้

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท) ระยะเวลาของโปรแกรมไม่เกิน 36 เดือน โดยเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในหัวข้อต่อไปนี้ 

เดือนที่ 1-6
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เดือนที่ 7
พัฒนาแผนธุรกิจกลยุทธ์ทางการตลาด
เดือนที่ 8
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เดือนที่ 9-14
เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย
เดือนที่ 15
ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (การบริหารงานบุคคล ต้นทุน การขนส่ง ภาษี และการจัดการบัญชี)
เดือนที่ 16-21
ทดสอบและขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิต หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์
เดือนที่ 22-36
สร้างการรับรู้ การเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย การสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ
ผู้ดูแล Incubation

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณธีติมา ฉ้วนเจริญ (น้ำ)
0 7567 3578
[email protected]

Scroll to Top