เปิดรับสมัครผู้ประกอบเข้าร่วมโครงการ“คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ 2567

เปิดรับสมัครข้าร่วมโครงการ

“คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ 2567

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ด่วน !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

สิ่งที่ะได้รับ

พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ

พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต

พัฒนาผลิตภัณฑใหไดรับรองมาตรฐาน

พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์

พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร

พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้ประกอบการที่มีหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์โอทอปกับกรมการพัฒนาชุมชนที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พี่น้ำ(1)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางธีติมา ฉ้วนเจริญ
0 7567 2917
theetima.ng@wu.ac.th

Scroll to Top