เปิดรับสมัคร คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ 2566  

เปิดรับสมัครข้าร่วมโครงการ

“คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ 2566

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2565 ด่วน !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

อว.ส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์และประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ“คูปองวิทยเพื่อโอทอป” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินคาชุมชน ปีงบประมาณ 2566 โดยอาศัยความรวมมือจากนักวิจัยและ ผู้เชี่ยวชาญ ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่

“คูปองวิทยเพื่อโอทอป” เป็นแนวทางภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (โดยการให้คำปรึกษาเชิงลึก ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือพัฒนาเทคโนโลยี) ในรูปแบบการให้บริการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย

พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ

พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต

พัฒนาผลิตภัณฑใหไดรับรองมาตรฐาน

พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์

พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร

พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ประกอบการรายเดียว วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ที่มีผลิตภัณฑขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยต้องมีหนังสือรับรองจากพัฒนาอำเภอหรือจังหวัด
  2. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพระดับพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด หรือ มาตรฐานอื่นที่รองรับ การผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตจำนวนมาก มีกำลังการผลิตเพียงพอหรือกำลังการผลิต ในลักษณะเครือขาย มีตลาดจำหนายทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได้
  3. ต้องเป็นการขอรับบริการในประเด็นเดียวกันกับที่ไดรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น ในขณะการยื่นคำขอรับคูปอง เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน

การรับสมัคร

1.
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดช่องทางในการรับสมัคร ดังนี้
  1. ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://opms.mhesi.go.th/applications/public/register
  2. ยื่นใบสมัครผ่านหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทบไปด้วยกัน และหน่วยงานคเรือข่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.
ระยะเวลารับสมัคร

สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

3.
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วน
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP รับรองโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหรือจังหวัด

คุณนัฐฐาทิพย์ ชลสินธุ์ (เอกซ์)
0-7567-2917
nattatip.ch@wu.ac.th

Scroll to Top