ฝึกอบรม (Upskill/Reskill)

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาทักษะเดิม และเพิ่มเติมทักษะใหม่ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตลอดปีในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

Contact Footer PM

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชุติกาญจน์ ศรีกรด (ชุ)
0 7567 3578
[email protected]

Scroll to Top