ฝึกอบรม (Upskill/Reskill)

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาทักษะเดิม และเพิ่มเติมทักษะใหม่ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมาอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตลอดปีในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

พี่เอกซ์(1)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวนัฐฐาทิพย์ ชลสินธุ์ (เอกซ์)
0 7567 2917
nattatip.ch@wu.ac.th

Scroll to Top