เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม Digital Marketing Trends 2022 อัปเดตเทรนด์ดิจิทัลและSocial Commerce เพื่อ SMEs ยุคใหม่

เปิดรับผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของเครือข่ายภาคใต้ตอนบนการเข้าร่วมอบรม

Digital Marketing Trends 2022 อัปเดตเทรนด์ดิจิทัลและSocial Commerce เพื่อ SMEs ยุคใหม่

โครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

วัตถุประสงค์โครงการ : 
ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีแนวคิดและทักษะการปรับตัวทางธุรกิจโดยการปรับรูปแบบการทำการตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเข้าใจเทรนด์ตลาดและเทรนด์ของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อทิศทางในการทำธุรกิจ พร้อมการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องการทำระบบบัญชีที่มีความสำคัญต่อกิจการ ทำให้ธุรกิจสามารถเดินต่อได้

กลุ่มเป้าหมาย : 
“ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของเครือข่ายภาคใต้ตอนบน
อบรมฟรี ตลอดหลักสูตร”

วิทยากร เปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

วิทยากร : คุณมัณฑิตา จินดา
ผู้ก่อตั้งบริษัท Digital Tips Academy

ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์การตลาดใหม่ๆ พร้อมทั้งเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ในยุคที่เศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมทั้งนำเครืองมือดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแบรนด์ของผู้ประกอบการ

กำหนดการ :
เรียนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น.

คุณสุดารัตน์ มานะจิตต์ (ปัต)
0 7567 3579
[email protected]

Scroll to Top