เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม Concept การสร้างธุรกิจที่ถูกต้องกับการใช้บัญชีบริหาร

เปิดรับผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของเครือข่ายภาคใต้ตอนบนเข้าร่วมอบรม

Concept การสร้างธุรกิจที่ถูกต้องกับการใช้บัญชีบริหาร

โครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

วัตถุประสงค์โครงการ : 
ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีแนวคิดและทักษะการปรับตัวทางธุรกิจโดยการปรับรูปแบบการทำการตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเข้าใจเทรนด์ตลาดและเทรนด์ของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อทิศทางในการทำธุรกิจ พร้อมการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องการทำระบบบัญชีที่มีความสำคัญต่อกิจการ ทำให้ธุรกิจสามารถเดินต่อได้

กลุ่มเป้าหมาย : 
“ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของเครือข่ายภาคใต้ตอนบน
อบรมฟรี ตลอดหลักสูตร”

วิทยากร เปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

คุณอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัสเตอร์โปร คอนซัลแท็นซ์ จำกัด

ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Concept การสร้างธุรกิจที่ถูกต้องกับการใช้บัญชีบริหาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและทำให้รู้ว่าสถานะของธุรกิจเป็นอย่างไร รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างกระแสเงินสดกับผลประกอบการที่มีความสำคัญในการบริหารธุรกิจ

กำหนดการ :
เรียนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

Contact เปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุดารัตน์ มานะจิตต์ (ปัตน์)
0 7567 3579
[email protected]

Scroll to Top