เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม การสร้างตัวตนและสื่อสารตัวตนผ่าน Social Media

เปิดรับผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของเครือข่ายภาคใต้ตอนบนการเข้าร่วมอบรม

การสร้างตัวตนและสื่อสารตัวตนผ่าน Social Media

โครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

วัตถุประสงค์โครงการ : 
ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีแนวคิดและทักษะการปรับตัวทางธุรกิจโดยการปรับรูปแบบการทำการตลาดในปัจจุบัน รวมถึงเข้าใจเทรนด์ตลาดและเทรนด์ของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อทิศทางในการทำธุรกิจ พร้อมการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องการทำระบบบัญชีที่มีความสำคัญต่อกิจการ ทำให้ธุรกิจสามารถเดินต่อได้

กลุ่มเป้าหมาย : 
“ผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจของเครือข่ายภาคใต้ตอนบน
อบรมฟรี ตลอดหลักสูตร”

วิทยากร เปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “เจาะลึกการทำตลาดและการทำบัญชีบริหาร เพื่อสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง”

วิทยากร : คุณมัณฑิตา จินดา
ผู้ก่อตั้งบริษัท Digital Tips Academy

ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างตัวตนและการสื่อสารตัวตนที่มีใจความสำคัญเพื่อส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือ ลูกค้า โดยรูปแบบของ Content อาจจะเป็นได้ทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ สื่อหลากหลายประเภท ซึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องมีใจความสำคัญและ Keyword เพื่อส่งต่อให้ลูกค้าและสร้างความจดจำให้กับแบรนด์

กำหนดการ :
เรียนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
ครั้งที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.

คุณสุดารัตน์ มานะจิตต์ (ปัต)
0 7567 3579
[email protected]

Scroll to Top