ร่วมงานวิจัยกับภาคเอกชน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคเอกชนอย่างครบวงจร กระบวนการสร้างความร่วมมือที่นักวิจัยจะได้รับเริ่มจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน, จัดกิจกรรมจับคู่นักวิจัยกับภาคเอกชน, สนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย, บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสัญญาวิจัยหรือข้อตกลงความร่วมมือ, สนับสนุนเงินทุนวิจัยบางส่วนและบริหารจัดการโครงการความร่วมมือตลอดอายุสัญญา

เลือกเมนู

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน โดยในขั้นแรกอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สนับสนุนงบประมาณให้กับนักวิจัยเพื่อการเดินทางลงพื้นที่พบผู้ประกอบการและศึกษาโจทย์วิจัยจากสถานประกอบการ

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

Scroll to Top