ร่วมงานวิจัยกับภาคเอกชน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคเอกชนอย่างครบวงจร กระบวนการสร้างความร่วมมือที่นักวิจัยจะได้รับเริ่มจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน, จัดกิจกรรมจับคู่นักวิจัยกับภาคเอกชน, สนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย, บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสัญญาวิจัยหรือข้อตกลงความร่วมมือ, สนับสนุนเงินทุนวิจัยบางส่วนและบริหารจัดการโครงการความร่วมมือตลอดอายุสัญญา

เทคโนโลยีทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

วิศวกรรมและเทคโนโลยี
0 7567 2916
malisa.ca@wu.ac.th

สนับสนุนทุน ITAP, Co-Research
0 7567 2916
kraison.ni@wu.ac.th

เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
0 7567 2916
nattaporn.wu@wu.ac.th

สนับสนุนทุน TM, IRTC
0 7567 2916
jatuporn.su@wu.ac.th

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

Scroll to Top