ร่วมงานวิจัยกับภาคเอกชน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคเอกชนอย่างครบวงจร กระบวนการสร้างความร่วมมือที่นักวิจัยจะได้รับเริ่มจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน, จัดกิจกรรมจับคู่นักวิจัยกับภาคเอกชน, สนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย, บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสัญญาวิจัยหรือข้อตกลงความร่วมมือ, สนับสนุนเงินทุนวิจัยบางส่วนและบริหารจัดการโครงการความร่วมมือตลอดอายุสัญญา

เลือกเมนู

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดแนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนไว้โดยพิจารณาจากสัดส่วนการลงทุนวิจัยไว้ดังนี้

**การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

Scroll to Top