ร่วมงานวิจัยกับภาคเอกชน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคเอกชนอย่างครบวงจร กระบวนการสร้างความร่วมมือที่นักวิจัยจะได้รับเริ่มจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน, จัดกิจกรรมจับคู่นักวิจัยกับภาคเอกชน, สนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย, บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสัญญาวิจัยหรือข้อตกลงความร่วมมือ, สนับสนุนเงินทุนวิจัยบางส่วนและบริหารจัดการโครงการความร่วมมือตลอดอายุสัญญา

เลือกเมนู

ประกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานให้บริการแก่นักวิจัยในการดำเนินงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน หัวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณการวิจัยจากภาคเอกชนบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน สามารถดำเนินการเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ และลงทะเบียนโครงการวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยได้โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานดังนี้

หัวหน้าโครงการวิจัย
ขออนุมัติดำเนินโครงการและการขึ้นทะเบียนงานวิจัย

เข้าไปดำเนินการที่ DOMS > สร้างส่ง > เลือกเมนูบันทึกข้อความเปล่า > เลือกข้อความมาตรฐาน > เลือกหัวข้อ แบบการขอเบิกจ่ายงบประมาณและขึ้นทะเบียนงานวิจัย ฯ
และแนบเอกสาร ดังนี้
1. สัญญาวิจัยฉบับผู้มีอำนาจลงนาม 
2. หลักฐานการโอนเงินให้มหาวิทยาลัย
3. ข้อมูลงบประมาณแบ่งตามหมวด : คลิก

คณบดีของหัวหน้าโครงการวิจัย
พิจารณา
ผู้อำนวยการ
อุทยานวิทย์ฯ
พิจารณา (1 วันทำการ)
เจ้าหน้าที่การเงิน
นำเข้าข้อมูลงบประมาณสู่ระบบ MIS และออกใบเสร็จ (15 วันทำการ)
เจ้าหน้าที่การเงิน
เบิกเงิน / โอนเงินให้นักวิจัย / ส่งใบเสร็จรับเงินกลับคืนแหล่งทุน (7 วันทำการ)
เจ้าหน้าที่แผนงานและยุทธศาสตร์
ตรวจสอบข้อมูล / ลงทะเบียนโครงการในระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย (2 วันทำการ)
เจ้าหน้าที่ความร่วมมือภาคเอกชน
ติดตามการดำเนินโครงการและรายงานผล

***หมายเหตุ : สรุประยะเวลาการทำงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. เบิกเงินและจ่ายเงินให้นักวิจัย ภายใน 15-25 วันทำการ
  2. ขึ้นทะเบียนงานวิจัย ภายใน 22 วันทำการ

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

Scroll to Top