รับสมัครทุนพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

เปิดรับสมัครนักวิจัย

ทุนพัฒนาความร่วมมือ

ด้านการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

รับสมัคร ตลอดทั้งปี 
ติดต่อ คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
โทร : 0 7567 2929

Days
Hours
Minutes
Seconds

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของการจับคู่ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยและโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อการลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการและร่วมเจรจาหารือกับภาคเอกชน เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย

คุณสมบัติ

เป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักวิจัยทราบโจทย์ความต้องการเบื้องต้นของภาคเอกชน

มีวัตถุประสงค์ของการเดินทาง เพื่อการเจรจารับทุนส่งเสริมการวิจัยจากเอกชน

ต้องเป็นโครงการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางจากแหล่งทุนอื่น

สำหรับ 1 โจทย์วิจัย จะได้รับการสนับสนุนไม่เกิน 2 ครั้ง

นักวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
แจ้งโจทย์/ความต้องการคร่าวๆ จากเอกชน ผ่านทางเจ้าหน้าที่ประสานงาน
อุทยานวิทย์ฯ
นัดประชุมหารือกับนักวิจัย
อุทยานวิทย์ฯ
พิจารณา/แจ้งผล (ภายใน 7 วัน)
ภาคเอกชน นักวิจัย และ
อุทยานวิทย์ฯ
ลงพื้นที่เยี่ยม สถานประกอบการ

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

Scroll to Top