ระบบการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าในรูปแบบ Web-based service

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ระบบการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าในรูปแบบ Web-based service

ที่มาและความสำคัญ

ระบบการขนส่งทางถนนเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประ แต่ปัญหาหลักของการขนส่งทางถนน คือ การขนส่งรูปแบบนี้มีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นและมีการปล่อยค่ามลพิษทางอากาศที่สูง วิธีหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนการขนส่งทางถนนลงได้ คือ การลดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า

เทคโนโลยี

นักวิจัยได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าในรูปแบบ Web-based service (www. smartbackhaul.com) เพื่อทำหน้าที่เป็นระบบปฏิบัติการในลักษณะตัวกลาง (3PL – broker) ในการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าระหว่างบริษัทขนส่งและตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออก โดยใช้ทฤษฎี Vehicle Routing Problem (VRP) ร่วมกับการสร้างอัลกอริธึมและตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Optimization model) เพื่อสร้างรายการจับคู่ความต้องการสำหรับรถบรรทุกเที่ยวเปล่ากับสินค้าที่รอขนส่งในรูปแบบ Consolidated truck ก่อนที่จะทำการจัดเส้นทางการขนส่งให้แก่รถบรรทุก

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิตร
สำนักวิชา การจัดการ

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top