โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์แบบอักษรไทยประหยัดหมึกพิมพ์ “Thai Eco ฟอนต์ : ตัวอักษรไทยประหยัดพลังงาน”

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์แบบอักษรไทยประหยัดหมึกพิมพ์ “Thai Eco ฟอนต์ : ตัวอักษรไทยประหยัดพลังงาน”

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันหน่วยงานราชการในประเทศไทยได้มีการกำหนดชนิดและประเภทของฟอนต์ ที่ใช้ในหน่วยงานของภาครัฐ ตัวอักษร เช่น ฟอนต์ Angsana New หรือ TH Sarabun New ซึ่งเป็นตัวอักษรที่ใช้ในหน่วยงานราชการอย่างแพร่หลาย โดยทั่วไปมีขนาด 16 pt สำหรับข้อความปกติ และขนาด 18 pt สำหรับหัวข้อ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ Ink cartridge สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Laser หรือ Ink Jet ถือว่าเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ภาครัฐและเอกชนต้องต้องเสียงบประมาณในส่วนนี้ ดังนั้นการประหยัดวัสดุสิ้นเปลืองเหล่านี้นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะลดค่าใช้จ่าย เช่นการใช้กระดาษพิมพ์ซ้ำ (Reused) หรือการใช้โหมดการพิมพ์แบบประหยัดหมึก อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ไม่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติ เช่น ในกรณีต้องใช้เอกสารหรือสิ่งพิมพ์เป็นฉบับจริง ที่ต้องการความคมชัด ดังนั้นแนวคิดในการออกแบบฟอนต์ภาษาไทยประหยัดหมึกพิมพ์ พัฒนามาจากคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยออกแบบการลดพื้นที่ภายในตัวอักษรแต่ละตัวเพื่อที่จะประหยัดหมึกในการสร้างตัวอักษร จากการคำนวณและออกแบบตัวอักษรไทยแต่ละตัวโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรม FontLab version 7 เป็นโปรแกรมจัดการออกแบบตัวอักษรประหยัดหมึกพิมพ์

เทคโนโลยี

จากการพัฒนาแบบอักษรไทยประหยัดหมึกพิมพ์ เพื่อการลดปริมาณการใช้หมึกพิมพ์ Ink cartridge สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ Laser หรือ Ink Jet สำหรับงานเอกสาร โดยได้พัฒนาขึ้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่าเอกสารที่ใช้พิมพ์ด้วยตัวอักษรไทยที่ใช้ฟอนต์รูปแบบการลดลงของพื้นที่ภายในแบบ Eco font สามารถประหยัดหมึกได้ร้อยละ 30 จากการทดสอบความคมชัด โดยใช้แบบสอบถาม ลองใช้งานในการจัดทำเอกสารต่างๆ ในหน่วยงาน พบว่าความความคมชัดที่ขนาดตัวอักษรเท่ากับที่ใช้ในราชการไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งระบบการใช้โปรแกรมออกแบบการลดลงพื้นที่ภายในตัวอักษรภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นนี้นับเป็นทางเลือกในการประหยัดวัสดุสิ้นเปลืองประเภท หมึกพิมพ์ ในหน่วยงานได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

ข้อดี / จุดเด่น

  1. เอกสารที่ใช้พิมพ์ด้วยตัวอักษรไทยที่ใช้ฟอนต์รูปแบบการลดลงของพื้นที่ภายในแบบ Eco font สามารถประหยัดหมึกได้ร้อยละ 30
  2. เอกสารที่ใช้พิมพ์ด้วยตัวอักษรไทยที่ใช้ฟอนต์รูปแบบการลดลงของพื้นที่ภายในแบบ Eco สามารถแสดงความคมชัด โดยที่ผู้อ่านไม่สามารถสังเกตเห็นการลดลงของพื้นที่ภายใน ที่ขนาดตัวอักษรสูงสุดเท่ากับ 18 pt
  3. ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมพิเศษอื่นใด

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top