ระบบเฝ้าระวังลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ระบบเฝ้าระวังลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก

ที่มาและความสำคัญ

ระบบเฝ้าระวังลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก พัฒนาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลูกน้ำยุงลายในพื้นที่สำรวจและสามารถคำนวณค่า BI,HI และ CI  และค่าความหนาแน่นของจำนวนยุงต่อพื้นที่  รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปสู่การทำนายพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้  โดยพัฒนาขึ้นในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชันโดยใช้ MySQL 5.0 เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

เทคโนโลยี

คุณลักษณะเฉพาะของระบบ

  1. สามารถบันทึกข้อมูลลูกน้ำยุงลายรายหมู่บ้าน/โรงเรียน/วัด/มัสยิด       
  2. ระบบสามารถคำนวณค่าดัชนีลูกน้ำได้คือ ค่า BI,HI และ CI  และค่าความหนาแน่นของจำนวนยุงต่อพื้นที่         
  3. ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายเปรียบเทียบได้
  4. สามารถวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไข้เลือดออกในพื้นที่

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง และ นางสาวสุภาพร ทองจันทร์
สำนักวิชา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และศูนย์คอมพิวเตอร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์

ข้อดี / จุดเด่น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top