ปืนยางสำหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ปืนยางสำหรับการฝึกอบรมและปฏิบัติ

ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันการฝึกการใช้ปืนพกของนักเรียนตำรวจในแต่ละปีนั้นมีจำนวนนักเรียนตำรวจมาก จึงเกิดปัญหาด้านจำนวนปืนพกสำหรับฝึกไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทางศูนย์ฝึกจึงพยายามจัดหาอุปกรณ์การฝึกมาใช้ทดแทนสำหรับการฝึกยิงปืนพก เช่น ปืนที่ทำจากไม้ เรซิน เป็นต้น รวมทั้งการนำเข้าปืนพกจำลองจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง และไม่สามารถที่จะทำให้การฝึกนั้นช่วยให้นักเรียนตำรวจมีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับปืนจริงได้

เทคโนโลยี

เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางพารา โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น คือน้ำยางพารา มาศึกษาลักษณะในทุกด้าน พัฒนาสูตรยางคอมปาวด์ โดยได้ทำการศึกษาค่าความหนาแน่น ความแข็ง และความทนทาน พร้อมทั้งศึกษากระบวนการอัดขึ้นรูปปืนยางต้นแบบ ด้วยกระบวนการอัดยางเข้าแบบพิมพ์ โดยใช้แบบพิมพ์และเครื่องอัดร้อนในระดับห้องปฏิบัติการ และทดลองนำไปใช้งานจริง เพื่อให้ได้ปืนยางที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการฝึก

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร – เลขที่คำขอ 1703000148

ข้อดี / จุดเด่น

  1. มีขนาดและน้ำหนักที่ใกล้เคียงของจริง และราคาถูก
  2. เป็นการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม”

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top