อุปกรณ์อัดพอลิเมอร์เข้าในเนื้อไม้แบบให้มอนอเมอร์ไหลในทิศทางการไหลของน้ำเลี้ยง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

อุปกรณ์อัดพอลิเมอร์เข้าในเนื้อไม้แบบให้มอนอเมอร์ไหลในทิศทางการไหลของน้ำเลี้ยง

ที่มาและความสำคัญ

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เมื่อต้นยางมีอายุ 25 ปีขึ้นไปปริมาณน้ำยางที่ได้ก็จะลดลง จึงจำเป็นที่จะต้องตัดโค่น ไม้ยางพาราที่ได้จะถูกนำมาแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ แม้ไม้ยางพาราจะถูกใช้งานเพื่อทดแทนไม้จากป่าได้ดี แต่ไม้ยางพาราก็ยังมีสมบัติด้อยหลายประการกล่าวคือ มีความแข็งแรงต่ำและการดูดความชื้นสูงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของไม้ ส่งผลต่อการเสียรูปร่างและการเปลี่ยนแปลงขนาดของไม้เมื่อมีการนำไม้ไปใช้งาน อีกทั้งไม้ยางพารายังง่ายต่อการถูกทำลายด้วยเชื้อราและแมลง ดังนั้นหลังถูกตัดโค่นและเลื่อยแล้วจึงต้องนำไม้ยางพาราไปผ่านกระบวนการอัดน้ำยาถนอมเนื้อไม้

เทคโนโลยี

 ทางทีมนักวิจัยได้ประยุกต์ใช้เมทิลเมทาคริเลต (Methyl methacrylate) ในกระบวนการดังกล่าว เป็นทางเลือกที่สามารถพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ไม้ยางพาราได้มากขึ้น เนื่องจากเมทิลเมทาคริเลต เป็นมอนอเมอร์ (Monomer) ที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก และมีสถานะเป็นของเหลวที่มีความหนืดต่ำ ทำให้สามารถแทรกซึมเข้าในช่องว่างของเนื้อไม้ได้ง่ายภายใต้แรงอัดอากาศ และเมื่อทำการอบด้วยความร้อนมอนอเมอร์จะถูกกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพอลิเมอไรเซชันจนเกิดเป็นพอลิเมอร์ที่มีลักษณะเป็นเทอร์โมพลาสติกที่แข็งและใสฝังตัวอยู่ในในเนื้อไม้ นำไปสู่การเพิ่มเสถียรภาพและความแข็งแรงของไม้ยางพารา

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.สุฤกษ์ คงทอง
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 2003002198

ข้อดี / จุดเด่น

  1. พัฒนากระบวนการอัดให้สารละลายมอนอเมอร์ไหลเข้าสู่เนื้อไม้ได้ โดยไม่ต้องใช้กระบวนการทำสุญญากาศร่วมด้วย
  2. สามารถลดปริมาณการใช้น้ำยาถนอมเนื้อไม้
  3. ลดระยะเวลาในขั้นตอนการอัดได้

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top