ชุดทดสอบเชื้อยีสต์ Cryptococcus neoformans Var. Neoformans

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

ชุดทดสอบเชื้อยีสต์ Cryptococcus neoformans Var. Neoformans

ที่มาและความสำคัญ

อย่างที่เราทราบเวลาที่มีโรคติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา การแยกเชื้อและการเพาะเลี้ยงเชื้อเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำเวลาวินิจฉัยโรค ซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่ในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง

เทคโนโลยี

 เป็นชุดทดสอบที่ดูว่าเชื้อที่เราศึกษาชอบอะไร ไม่ชอบอะไร แล้วใส่สิ่งเหล่านั้นลงไปในอาหารเพาะเลี้ยง แล้วสร้างสภาวะแวดล้อมให้เชื้อเฉพาะ Cryptococcus neoformans Var. Neoformans ที่เราต้องการเจริญเติบโตได้ในขณะเดียวกันก็จะยับยั้งเชื้อชนิดอื่น และเพิ่มความง่ายโดยการใส่อินดิเคเตอร์ของสีเพื่อช่วยในการวิเคราะห์

ข้อดี / จุดเด่น

  1. ได้ชุดทดสอบที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับในห้องปฏิบัติการและที่นำเข้าจากต่างประเทศ
  2. อ่านผลการทดลองได้ง่ายและสะดวก
  3. ทำงานได้ไวขึ้น

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1903002265

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top