สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับบ่งชี้เชื้อรา Candida glabrata

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับบ่งชี้เชื้อรา Candida glabrata

ที่มาและความสำคัญ

“Candida spp. เป็นเชื้อประจำถิ่นที่พบในช่องปาก ระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธ์ ก่อโรคในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงผู้สูงอายุ สายพันธุ์ที่พบบ่อยเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อราที่ในโรงพยาบาลคือ C. albicans และ C. glabrata โดยเฉพาะ C. glabrata มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และความไวในการตอบสนองต่อยาต้านจุลชีพ เช่น แอคไคโนแคนดิน (echinocandin) และฟลูโคนาโซลที่ใช้ในการรักษาน้อยลง ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องบ่งชี้ชนิดของเชื้อ C. glabrata เพื่อช่วยในการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและวางแนวทางในการรักษาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
วิธีการบ่งชี้ชนิดของการติดเชื้อ C. glabrata ที่นิยมในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาได้แก่ การเพาะเชื้อใน CHROMagar และเนื่องจาก CHROMagar มีราคาสูง ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับบ่งชี้เชื้อรา C. glabrata ขึ้น”

เทคโนโลยี

โดยอาหารเลี้ยงเชื้อ ประกอบด้วย วุ้นอาหาร, น้ำตาลทรีฮาโลส, เปปโตน, ยาต้านเชื้อราฟลูโคนาโซล , และยาต้านเชื้อแบคทีเรียคลอแรมเฟนิคอล โดยมีฟินอลเรด เป็นอินดิเคเตอร์ ภายใต้สภาวะบ่มเลี้ยงเชื้อที่ 42 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบการเจริญของเชื้อ C. glabrata และ C. krusei เนื่องจากปริมาณของกรดที่เกิดจากการใช้น้ำตาลทรีฮาโลสของ C. glabrata ทำให้อาหารเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ในขณะที่ C. krusei ใช้เปปโตนที่มีในอาหารเลี้ยงเชื้อ ทำให้อาหารเปลี่ยนเป็นสีแดง จึงสามารถแยกจากเชื้อ C. glabrata ได้ ขณะที่ไม่พบการเจริญของเชื้อราอื่นๆ เช่น C. albicans, C. tropicalis และ C. parasilosis เนื่องจากโดนยับยั้งด้วยยาฟลูโคนาโซล เช่นเดียวกับเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนถูกยับยั้งด้วยยาคลอแรมเฟนิคอล

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร
เลขที่คำขอ 1503001748

ข้อดี / จุดเด่น

  1. สามารถผลิตใช้ได้เอง
  2. ลดต้นทุนการตรวจหาเชื้อราได้

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ www.pexels.com

Scroll to Top