ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการรับจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการคุ้มครอง, สืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร, ทำแผนที่สิทธิบัตร, และขอรับคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากนักทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ มีรายละเอียดขั้นตอนการใช้บริการและค่าธรรมเนียมดังนี้

บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ไม่มีค่าบริการ)

รายการ

ค่าบริการ

1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์

ยื่นคำขอจดทะเบียน

10,000 บาท/คำขอ

ยื่นแก้ไขคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์

4,000 บาท/คำขอ

2. อนุสิทธิบัตร

ยื่นคำขอจดทะเบียน

8,000 บาท/คำขอ

ยื่นแก้ไขคำขออนุสิทธิบัตร

4,000 บาท/คำขอ

3. สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

ยื่นคำขอจดทะเบียน

4,000 บาท/คำขอ

ยื่นแก้ไขคำขอสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

1,000 บาท/คำขอ

4. เครื่องหมายการค้า

ยื่นคำขอจดทะเบียน

4,000 บาท/คำขอ

5. ลิขสิทธิ์

ยื่นคำขอจดทะเบียน

1,000 บาท/คำขอ

**หมายเหตุ : 

  1. อัตราค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะเป็นไปตามประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ ในขณะนั้น ซึ่งผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวเอง
  2. กรณี จำเป็นต้องแนบรูปเขียน และต้องการให้จัดทำรูปเขียน/ภาพถ่าย สามารถขอรับบริการโดยส่งต่อบริการไปยังศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไปตามประกาศฯ
  3. รายละเอียดการประดิษฐ์ ส่วนที่เกิน 10 หน้า คิดเพิ่มตามจำนวนหน้า หน้าละ 1,000 บาท
  4. ข้อถือสิทธิส่วนที่เกิน 5 ข้อ คิดเพิ่มตามจำนวนข้อ ข้อละ 1,000 บาท
  5. บริการยื่นคำขออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การยื่นประกาศโฆษณา, คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์, คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทสิทธิ, คำขอผ่อนผัน/ขยายเวลาในการส่งเอกสารต่างๆ, คำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปี/ต่ออายุ, การประกาศโฆษณาและรับจดทะเบียน ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ เพื่อการจดทะเบียน (ตามคำสั่งนายทะเบียน) คิดค่าบริการ คำขอละ 1,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ (เล็ก)
0 7567 3575 , 2927
npatsako@mail.wu.ac.th

Scroll to Top