ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการรับจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการคุ้มครอง, สืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร, ทำแผนที่สิทธิบัตร, และขอรับคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากนักทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ มีรายละเอียดขั้นตอนการใช้บริการและค่าธรรมเนียมดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
ผู้รับบริการติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกประเภทความคุ้มครองให้เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2
ผู้รับบริการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเอกสารประกอบ
ขั้นตอนที่ 3
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพร้อมรับชำระค่าบริการ
ขั้นตอนที่ 4
ยกร่างคำขอฯ และเตรียมเอกสารประกอบ
ขั้นตอนที่ 5
แจ้งผลการยื่นคำขอ
ขั้นตอนการขอรับการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ (เล็ก)
0 7567 3575 , 2927
npatsako@mail.wu.ac.th

Scroll to Top