กรรมวิธีการเตรียมกล้าเชื้อสำหรับการผลิตปลาส้ม

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พร้อมถ่ายทอด

กรรมวิธีการเตรียมกล้าเชื้อสำหรับการผลิตปลาส้ม

ที่มาและความสำคัญ

แบคทีเรียอีสอง (E2) ที่นำมายึดเกาะติดกับผงแป้งข้าวเจ้า เพื่อเตรียมเป็นผงกล้าเชื้อสำหรับการหมักในการประดิษฐ์นี้ จัดเป็นสมาชิกในกลุ่มแบคทีเรียกรดแลคติกโพรไบโอติก (Probiotic) ที่มีความปลอดภัย (Generally Recognized As Safe: GRAS) และมีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ให้โทษ จึงมีแนวโน้มที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อประยุกต์ใช้เป็นกล้าเชื้อ (Starter culture) ในการผลิตอาหารหมัก เป็นการยกระดับให้เป็นอาหารฟังก์ชัน (Functional food) ต่อไป โดยที่ผงกล้าเชื้อแป้งข้าวเจ้าอีสอง (E2) ตามการประดิษฐ์นี้ เป็นการประดิษฐ์ต่อเนื่องมาจากอนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103001124 เรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมกล้าเชื้อผงสำหรับการผลิตปลาส้ม” และ อนุสิทธิบัตรเลขที่รับคำขอ 2103002402 เรื่อง “กล้าเชื้อผงแป้งข้าวเจ้าเอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส ทีไอเอสทีอาร์ สองเก้าสามสอง ที่ทนร้อน” โดยเปลี่ยนแปลงการอบแห้งผงกล้าเชื้อแป้งข้าวเจ้าที่อุณหภูมิเดิมจาก 60 องศาเซลเซียส ไปเป็นการอบแห้งผงกล้าเชื้อแป้งข้าวเจ้าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เพื่อช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งจาก 60 นาที ลดลงเหลือเพียง 30 นาที แต่ยังคงให้มีการเหลือรอดของเซลล์แบคทีเรียไม่ต่างไปจากวิธีการเดิม และมีประสิทธิภาพในการหมักเช่นเดิม

เทคโนโลยี

การประดิษฐ์นี้เป็นกรรมวิธีการเตรียมผงกล้าเชื้อแป้งข้าวเจ้า และผงกล้าเชื้อแป้งข้าวเจ้าอีสอง (E2) ใช้หมักอาหาร ด้วยการนำแบคทีเรียกรดแลคติกอีสอง (E2) ที่แยกได้จากปลาส้ม ไปเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว ดีแมน-โรโกซ่า-ชาร์ป (de Mann-Rogosa-Sharpe) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 5-6 วัน เพื่อกระตุ้นให้เชื้อมีการเจริญเติบโตคงที่ (Stationary Phase) แล้วปั่นแยกเอาส่วนของตะกอนเชื้อมาใช้เตรียมเป็นกล้าเชื้อผงแป้งข้าวเจ้า ด้วยการคลุกเคล้าส่วนประกอบให้เข้ากันอย่างทั่วถึง ในสัดส่วนสารแขวนลอยเชื้อ 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักผงแป้งข้าวเจ้า 20-40 กรัม ที่อบแห้งที่อุณหภูมิ 95-100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25-30 นาที เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อ (Starter culture) ส่งผลให้ได้ผงแป้งข้าวเจ้าที่มีปริมาณเซลล์ 105-106 เซลล์ต่อกรัม ที่สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในการผลิตเพื่อการค้าต่อไปในอนาคตได้

ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา

ชื่อนักวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
สำนักวิชา สหเวชศาสตร์

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา

อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2303001989

ข้อดี / จุดเด่น

  1. เป็นผลิตภัณฑ์จากส่วนผสมของธรรมชาติ
  2. ไม่มีสารตกค้างในธรรมชาติ และไม่มีผลข้างเคียง

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ https://www.freepik.com/

Scroll to Top