อุทยานวิทย์ฯ พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ กับหลักสูตร “การผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่มจากมังคุดตกเกรด”

อุทยานวิทย์ฯ พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ กับหลักสูตร “การผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่มจากมังคุดตกเกรด”

ข่าว การผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่มจากมังคุด

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการกับหลักสูตร “การผลิตน้ำมังคุดพร้อมดื่มจากมังคุดตกเกรด”
โดยคุณฝนทิพย์ หนูอุดม เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการชาวสวนมังคุด ในพื้นที่ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชาวสวนมังคุดสามารถนำมังคุดตกเกรดมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีการสร้างงาน สร้าอาชีพ ให้กับคนในชุมชน

Scroll to Top