บริการห้องประชุม

รายละเอียด

 • ห้องประชุม 2 และ 3 (30 ที่นั่ง)
 • ห้องประชุม 4  (88 ที่นั่ง)

สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตึกนวัตกรรม ชั้น 1 และ ชั้น 2)  มหาวิทยาัยวลัยลักษณ์
ติดต่อจองห้อง :
คุณผกากรอง ทองแกมนาค

เบอร์ : 0 7567 3574 , 73576

อุปกรณ์สื่อโสตประจำห้อง

คอมพิวเตอร์

ไมโครโฟน

เครื่องขยายเสียง

จอรับภาพ

อัตราค่าบริการ

Innovation Hub 20 ที่นั่ง

 • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย* 30 บาท / คน /วัน
 • หน่วยงานราชการ 30 บาท / คน /วัน
 • หน่วยงานเอกชน 30 บาท / คน /วัน

ห้องประชุม 2 และ 3 (30 ที่นั่ง)

หน่วยงานราชการ

 • ครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชม.) 400 บาท
 • เต็มวัน (8 ชม.) 800 บาท

หน่วยงานเอกชน

 • ครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชม.) 500 บาท
 • เต็มวัน (8 ชม.) 1,000 บาท

* หมายเหตุ : บริการเฉพาะพื้นที่เท่านั้น

ห้องประชุม 4 (88 ที่นั่ง)

หน่วยงานราชการ

 • ครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชม.) 1,000 บาท
 • เต็มวัน (8 ชม.) 2,000 บาท

หน่วยงานเอกชน

 • ครึ่งวัน (ไม่เกิน 4 ชม.) 1,500 บาท
 • เต็มวัน (8 ชม.) 2,500 บาท

Gallery

ภาพประกอบห้อง Innovation Hub  20 ที่นั่ง

Gallery

ภาพประกอบห้องประชุม 2 และ 3 (30 ที่นั่ง)

Gallery

ภาพประกอบห้องประชุม 4 (88 ที่นั่ง)

ติดต่อสอบถามหรือจองห้องประชุมได้ที่นี่

คุณผกากรอง ทองแกมนาค  (หญิง)
0 7567 3574 , 3576
pakakrong.th@wu.ac.th

Scroll to Top