ทดลองผลิตในโรงงานนำร่อง

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนเพื่อให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับคำปรึกษา หรือร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

การใช้พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟโดยได้ทำการศึกษาฟิสิกส์และเทคโนโลยีของคลื่นไมโครเวฟที่มีราคาถูกซึ่งเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องไมโครเวฟ
เครื่องอบแห้งไมโครเวฟที่ความดันต่ำ
เครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมอินฟาเรด
เครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมลมร้อน
เครื่องอบแห้งแบบอากาศแห้งที่อุณหภูมิต่ำ
เครื่องสกัดสารด้วยไมโครเวฟ

ผลผลิตทางการเกษตร

เครื่องไมโครเวฟ
เครื่องไมโครเวฟ
เครื่องไมโครเวฟ
เครื่องไมโครเวฟ
เครื่องไมโครเวฟ
เครื่องไมโครเวฟ
เครื่องไมโครเวฟ
เครื่องไมโครเวฟ

อัตราค่าบริการ

ลำดับ

รายการ

ค่าบริการ

1.

เครื่องอบแห้งไมโครเวฟที่ความดันต่ำ

600 บาท/ชม.

2.

เครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมอินฟาเรด

200 บาท/ชม.

3.

เครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมลมร้อน

200 บาท/ชม.

4.

การออกแบบสร้างเครื่องมือ/อุปกรณ์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

12,000 – 70,000 บาท/เดือน/คน

หมายเหตุ : ปริมาณตัวอย่างพร้อมทดสอบเทคโนโลยีไมโครเวฟอย่างน้อย 500 กรัม ต่อ 1 ตัวอย่าง , แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

คุณการเกตุ วัฒนสิทธิ์ (ดาว)
Tel : 0-7567-2941, 0-7567-2931
e-mail : wattanasit@gmail.com

Scroll to Top