ทดลองผลิตในโรงงานนำร่อง

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนเพื่อให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับคำปรึกษา หรือร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

Contact Footer PM

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเสาวคนธ์ ใจต๊ะมา (แพรว)
0 7567 3578
[email protected]

Scroll to Top