ทดลองผลิตในโรงงานนำร่อง

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนเพื่อให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับคำปรึกษา หรือร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

 • ยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตยาสมุนไพร ตามแนวทางสากลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) รองรับการให้บริการกับภาคอุตสาหกรรม
 • ยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ตามแนวทางสากลตามแนวทางสากลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) รองรับการให้บริการกับภาคอุตสาหกรรม
 • พัฒนาศักยภาพในการให้บริการเชิงพาณิชย์ในการผลิตยาสมุนไพร และผลิตเครื่องสำอาง แก่ภาคอุตสาหกรรมทั้งในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยา

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์

mortar

สนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในพื้นที่ ผู้ประกอบการทีต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง

task

หน่วยงานในการพัฒนาสมุนไพรตามนโยบาย ของภาครัฐ

package

ผู้ผลิตยาแผนโบราณในจังหวัดและเขตพื้นที่ใกล้เคียง

รายการเครื่องมือห้องปฎิบัติการสำหรับการผลิต ยาสมุนไพร

 1. เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง
 2. เครื่องเคลือบยาเม็ดชนิดอัตโนมัติ
 3. เครื่องเคลือบยาเม็ดชนิดกึ่งอัตโนมัติ
 4. เครื่องตอกยาเม็ดไฟฟ้าแบบสากเดี่ยว
 5. เครื่องตอกยาเม็ดไฟฟ้าแบบ 8 สาก
 6. เครื่องบรรจุแคปซูล
 7. เครื่องเข้าแผง Blister
 8. เครื่องตัดแผง Blister
 9. ตู้อบลมร้อน
 10. เครื่องบรรจุยาผง
 11. เครื่องวัดการแตกตัวของเม็ดยา
 12. เครื่องวัดความกร่อนของเม็ดยา
 13. เครื่องวัดความแข็งและขนาดของเม็ดยา
 14. เครื่องผสมรูปตัววี
 15. เครื่องผสมรูปลูกเต๋า
 16. เครื่องผสมชนิด RIBBON

**หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GMP

รายการเครื่องมือห้องปฎิบัติการสำหรับการผลิต เครื่องสำอาง

 1. ถังผสม
 2. เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์รูปแบบของเหลว-ปิดฝาอัตโนมัติ + ปั้มลม
 3. เครื่องกวนสารละลายโดยไม่ใช่ความร้อน
 4. ถังผสมผลิตภัณฑ์รูปแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว
 5. เครื่องโปบดแบบคอลอยด์
 6. เครื่องผสม Planetary mixer
 7. เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์รูปแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลวกึ่งอัตโนมัติ
 8. เครื่องชั่งดิจิทัล 2 ตำแหน่ง
 9. เครื่องชั่งดิจิทัล 50 กิโลกรัม
 10. เครื่องวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
 11. เครื่องชั่งดิจิทัล 3 ตำแหน่ง

**หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GMP

อัตราค่าบริการ

***อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

standard-abbreviation

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์
ผศ.ดร. ชุติมา จันทรัตน์
คุณวิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย
Tel : 0-7567-3242

Scroll to Top