อวท. มวล. ลงนามความร่วมมือ RSP ปั้นนักศึกษาเป็น CEO เรียนรู้ประสบการณ์จริงที่ต่างประเทศ ปีที่ 2

อวท. มวล. ลงนามความร่วมมือ RSP ปั้นนักศึกษาเป็น CEO เรียนรู้ประสบการณ์จริงที่ต่างประเทศ ปีที่ 2

ปั้นนักศึกษาเป็น CEO

วันที่ : 2 มีนาคม 2567
สถานที่ : ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
จัดโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/F7Us5 

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมลงนาม MOU World Class Opportunity with Experiential Learning Program ปีที่ 2 ภายใต้ “โครงการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ (Experiential Learning Program)”
จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และนักศึกษาในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรม Knowledge Sharing จากนักศึกษาภายในโครงการฯ ปีที่ 1 ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ด้านธุรกิจผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ภายในประเทศ (Inbound) และรูปแบบการเรียนรู้จากการได้ลงมือทำจริงผ่านประสบการณ์ภายนอก (Outbound) ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของโครงการดังกล่าว

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศในโครงการ World Class Opportunity with Experiential Learning Program : ELP ปีที่ 2 
สามารถติดต่อได้ที่ Inbox หรือ โทร. 075-672915 (พี่ติ๊ก)

Scroll to Top