อวท. มวล. ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจกับภาคเอกชน 3 สถาบัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (กกร.)

อวท. มวล. ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจกับภาคเอกชน 3 สถาบัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (กกร.)

การพัฒนาเศรษฐกิจกับภาคเอกชน

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่ : ณ ห้อง Seminar room 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จัดโดย : กกร กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
อ่านเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/qHrDB

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมกับภาคเอกชน 3 สถาบัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (กกร.) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
อีกทั้งทาง อวท. ยังมีการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ อีกด้วย

Scroll to Top