กระทรวง อว. เตรียมยกระดับ อวท. เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน

กระทรวง อว. เตรียมยกระดับ อวท. เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน

วันที่ : 6 มกราคม 2567
สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ่านเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/inCSX

กระทรวง อว. เตรียมยกระดับ อวท. เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน
วันที่ 6 มกราคม 2567 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ พญ. เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างอาคารส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม ซึ่งได้รับงบประมาณจากกระทรวง อว. ในการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2567 นี้ นอกจากนั้น ที่ปรึกษารัฐมนตรี อว. ยังได้รับฟังข้อเสนอโครงการและความพร้อมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่ในการจัดตั้ง “อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน (จังหวัดนครศรีธรรมราช)” เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป
ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธรรมรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับและนำชมความก้าวหน้าในการพัฒนามหาวิทยาลัยเช่น โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพิพิธพันธ์ธรรมชาติเทพรัตนราชสุดา และหอชมฟ้าของอุทยานพฤกศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ศูนย์กีฬา พื้นที่การศึกษา และหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

Scroll to Top