เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) 2567

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

Technology to Industry Convergence - P4

แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

รับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ตุลาคม 2566  ด่วน !! 

Days
Hours
Minutes
Seconds

โครงการที่จะช่วยต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีใหม่สู่เชิงพาณิชย์ (Proof of Concept) วิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์งานวิจัย เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ (Industry Convergence) และจับคู่ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เทคโนโลยี ในเชิงธุรกิจ

วัตถุประสงค์

ต่อยอดงานวิจัย เทคโนโลยีใหม่สู่เชิงพาณิชย์ (Proof of Concept)

วิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์งานวิจัยเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ (Industry Convergence)

หาคู่ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ

เงื่อนไขของงานวิจัยที่จะเข้าโครงการ

1.
เป็นโครงการวิจัยที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์มาก่อน เช่น TED fun เป็นต้น
2.
เป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ TCI1
3.
เป็นงานวิจัยในะดับ TRL 1-3

ในกรณีนี้ต้องพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับ TRL 4-6 เมื่อจบโครงการ โดยต้องมีการก้าวกระโดด อย่างน้อย 2 ขั้น TRL

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
0 7567 3579, 73579
kattika.pr@mail.wu.ac.th

Scroll to Top