รูปบุคลากร

กัตติกา ศรีใหม่

ผู้จัดการโครงการ
0-7567-2927
Kattika.pr@wu.ac.th

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณกัตติกา แพรกทอง จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลังจากจบการศึกษาเริ่มทำงานในด้านสายการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนสายอาชีพ หลังจากนั้นได้ย้ายสายงานไปในด้านการบริการลูกค้าในธุรกิจประกันชีวิต จนได้ลาออกมาประกอบธุรกิจของตนเอง และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จนเมื่อกลางปี พ.ศ. 2562 ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ดูแลเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการจับคู่งานวิจัยกับภาคเอกชน(Business Matching) ตลอดจนดูแลประสานงานด้านบริการเงินทุนเพื่อการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้กับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และคอยประสานงานบริการการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

Scroll to Top