ขอเชิญเข้าร่วม สัมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การผลิตน้ำมันปาล์มคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม “

เชิญชวนผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมนาเชิงวิชาการ

หัวข้อ "การผลิตน้ำมันปาล์มคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม"

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมันระดับประเทศ

รับสมัครเพียงแค่ 50 คนเท่านั้น
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มีนาคม 2566
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย..

Days
Hours
Minutes
Seconds

การประชุมเชิงปฏิบัติการน้ำมันปาล์มแดง ครั้งที่ 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตน้ำมันปาล์มคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มพรีเมี่ยมด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ
พร้อมเยี่ยมชมบูทแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรผลิตน้ำมันปาล์มพรีเมี่ยมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันปาล์มพรีเมี่ยม

กลุ่มเป้าหมายและสถานที่จัดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย  : เกษตรกร / ผู้ประกอบการ / กลุ่มเกษตรกร/ สหกรณ์ / วิสาหกิจชุมชน
สถานที่ : 29 – 30 มีนาคม 2566
ณ ห้อง Innovation gellery อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2566 ห้อง Innovation Gallery
ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2565

09.00 – 10.00 น.
การผลิตน้ำมันดิบพรีเมียมและองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันปาล์มดิบพรีเมียม

ดร.รยากร นกแก้ว
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

10.00 – 10.45 น.
การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อผลิตน้ำมันดิบพรีเมียม

รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

10.45 – 11.00 น.
อาหารว่าง
11.00 – 12.00 น.
คุณค่าทางโภชนาการฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันพืชและน้ำมันปาล์ม

ผศ.ดร. กานต์สุดา วันจันทึก
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

12.00 – 13.00 น
พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30 น.
เจาะลึกการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจากน้ำมันปาล์มแดงแบบครบวงจร

รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

14.30 – 14.45 น.
อาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.
เยี่ยมชมบูธและการสาธิต
 • วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์หลังสวน จ.ชุมพร (คุณสังวาล)
 • วิสาหกิจชุมชนสวี-ทุ่งตะโก (น้ำมันปาล์มแดง) (คุณพิสิษฐ์)
 • วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันวังวิเศษ (คุณจันทร์เพ็ญ)
 • วิสาหกิจชุมชนกระบี่น้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ (คุณวิชชุดา)
 • บ้านสวนนายรงค์ (คุณโชติกา)
 • แสงอรุณปาล์มออยล์
 • บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
 • อาจารย์เฉลิมศักดิ์
 • Funtech ม.วลัยลักษณ์
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ม.วลัยลักษณ์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน ม.เกษตรศาสตร

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2565

09.00 - 10.00 น.
ประสบการณ์ “การทำธุรกิจแปรรูปน้ำมันอโวคาโดครบวงจรเจ้าแรกในประเทศไทย”

คุณฐิติรัตน์ ศักดาปรีชา
บริษัท บริบูรณ์ฟาร์ม จำกัด

10.00 - 11.45 น.
เสวนา “ความหวัง และความท้าทาย ในการผลิตน้ำมันปาล์มแดงเพื่อสุขภาพ”
 • คุณสังวาล พัฒนา
 • จันทร์เพ็ญ ชิดเชื้อ- คุณไพโรจน์ ภู่ต้อง
 • คุณอธิราช ดำดี
  ดำเนินการโดย นางสาว กัตติกา แพรกทอง
11.45 – 12.00 น.
สรุปการประชุม และพิธีปิด
12.00 – 13.00 น
พักรับประทานอาหารเที่ยง

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณไกรสร นิลอาสน์ (กั้ง)
0 7567 3588
kraison.ni@wu.ac.th

Scroll to Top