ขอเชิญเข้าร่วม เสวนาหัวข้อ “ทิศทางปาล์มไทย ปาล์มโลกและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันของไทยขอเชิญเข้าร่วม เสวนา”

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจ

ทิศทางปาล์มไทย ปาล์มโลกและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันของไทย

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมันระดับประเทศ

ลงทะเบียนด่วนรับจำนวนจำกัด
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มีนาคม 2566

Days
Hours
Minutes
Seconds

ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.00-16.30 น.
สถานที่ : ห้อง Innovation gellery อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากรร่วมเสวนา

ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน แห่งชาติและคณะทำงานด้านปาล์มน น้ำมันและพลังงานทางเลือก

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ

ประธานอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ และประธานคณะทำงานขับเคลื่อน มูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมัน

กำหนดการ

เสวนา “ทิศทางปาล์มไทยปาล์มโลก และแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันของไทย”
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 | ณ ห้อง Innovation Gallery
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

12.45 - 13.15 น.
ลงทะเบียน
13.15 - 13.30 น.
พิธีเปิด
13.30 - 14.00 น.
บทบาทและหน้าที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมัน

▪ ผศ.ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

14.00 – 16.30 น.
เสวนา “ทิศทางปาล์มไทยปาล์มโลก และแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันของไทย”

▪ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ประธานอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ และประธานคณะทำงานขับเคลื่อน
มูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมัน
▪ ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน
แห่งชาติและคณะทำงานด้านปาล์มน น้ำมันและพลังงานทางเลือก
ดำเนินรายการโดย อธิราษฎร์ ดำดี
คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกร จ.กระบ

16.30 – 17.30 น.

▪ เยี่ยมชมบูทแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรผลิตน้ำมันปาล์มพรีเมี่ยมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมัน
ปาล์มพรีเมี่ยม
▪ เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณไกรสร นิลอาสน์ (กั้ง)
0 7567 3588
kraison.ni@wu.ac.th

Scroll to Top