รับสมัครทุนสนับสนุน “WUNICORN With TED Youth Startup 2023” รอบที่ 1 (สนับสนุนทุนมูลค่า 100,000 – 1,500,000 บาท)

กิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการและนักศึกษา

โครงการ
WUNICORN WITH

TED YOUTH STARTUP 2023

ทุนสนับสนุนมูลค่ากว่า
100,000 – 1,500,000 บาท

รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ด่วน !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้ผ่านการรับรองเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วม “โครงการ WUNICORN With TED Youth Startup 2023 รอบที่ 1”

โปรแกรมที่เปิดรับสมัคร

โปรแกรม Ideation Incentive Program (IDEA)

: ทุนมูลค่า 100,000 บาท

คุณสมับัติผู้สมัครโปรแกรม IDEA : ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาและเป็นนักศึกษาซึ่งมีสัญชาติไทยและอยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี

โปรแกรม Prove of Concept (POC)

: ทุนมูลค่าตั้งแต่ 500,000 - 1,500,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครโปรแกรม POC : ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาภายในประเทศไทยหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นขอรับการสนับสนุนทุน จะต้องมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในกิจการมากกว่าร้อยละ 30 และเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล

คุณภคกุล ทวีวรรณ (พี่ติ๊ก)
075-672915
pakakul.ta@mail.wu.ac.th
ติดต่อเราได้ที่
Page Facebook : WEDA CLUB

Scroll to Top