อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ วางแผนกลยุทธขับเคลื่อน USSP เตรียมตัวสู่การก้าวเป็นอุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้ตอนบน

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ วางแผนกลยุทธขับเคลื่อน USSP เตรียมตัวสู่การก้าวเป็นอุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้ตอนบน

วันที่ : 20-21 ธันวาคม 2566
สถานที่ : ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง
จัดโดย : คณะสร้างสุขในที่ทำงาน โดยฝ่ายความร่วมมือการวิจัยกับเอกชน
อ่านเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/hO5q6

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กร เพื่อร่วมวางแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมสู่การก้าวเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตอนบน (USSP) โดยมีการหาทิศทางของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตอนบนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนําของภาคใต้ตอนบนในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ยั่งยืน
Scroll to Top