บรรยากาศงานสัมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ ” การผลิตน้ำมันปาล์มคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม “

บรรยากาศงานสัมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ ” การผลิตน้ำมันปาล์มคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม “

บรรยากาศงานสัมนาเชิงวิชาการ
หัวข้อ “การผลิตน้ำมันปาล์มคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ”
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมันระดับประเทศ “
วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Scroll to Top