เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

Technology to Industry Convergence - P4

แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ตุลาคม 2565 ด่วน !!

Days
Hours
Minutes
Seconds

เพื่อต่อยอดงานวิจัยเทคโนโลยีใหม่สู่เชิงพาณิชย์ วิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์งานวิจัย เทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม

กิจกรรมแผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม

1.
คัดเลือกโครงการเพื่อยกระดับ สู่อุตสาหกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขา

เกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น

 • ความน่าสนใจของงานวิจัย
 • ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้งานจริง
 • ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2.
โครงการที่ผ่านการคัดเลือก จะมีการดำเนินการ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
 1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาต่อยอดบน scale ที่ใหญ่ขึ้น (Up-scale R&D)
 2. กิจกรรมพิสูจน์เทคโนโลยี (Proof of concept)
 3. การวางแผนธุรกิจในเบื้องต้นและหาคู่ค้าที่มีโอกาสร่วมมือทางธุรกิจ
 4. จัดทำรายงาน Industry Convergence
3.
กิจกรรมการติดตาม และประเมินผล

KPI ที่ต้องดำเนินการ

 1. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการยกระดับสู่ภาคอุตสาหกรรม
 2. จำนวนภาคเอกชนที่พร้อมลงทุนในงานวิจัย

เป้าหมายที่ต้องดำเนินการ

 1. เพิ่มจำนวนการใช้ประโยชน์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
 2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
  ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม

กำหนดการ

1 ส.ค. 65
ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการพิจารณากลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1/65
 • เห็นชอบกระบวนการคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ
 • เห็นชอบกรอบการเสนอของบประมาณ
19 ส.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 3/65
26 ส.ค. 65
ประชุมชี้แจงแนวทางการ เปิดรับข้อเสนอโครงการ ร่วมกับอุทยานฯ ภูมิภาค
7 ต.ค. 65
อุทยานฯ ภูมิภาค ส่งข้อเสนอโครงการ เข้ามายัง สป.อว.
ต้นเดือน ต.ค. 65
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ ความเห็น / ข้อเสนอแนะ ต่อข้อเสนอโครงการ
เดือน ต.ค. 65
ฝ่ายเลขาฯ ประมวลผลจาก ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และ เตรียมข้อมูลประกอบการประชุมให้ ความคิดเห็นเพื่อประกอบการ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ
ปลายเดือน ต.ค. – ต้นเดือน พ.ย. 65
การประชุมให้ความคิดเห็นเพื่อ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอโครงการฯ ผู้เสนอโครงการ ตอบข้อซักถามจากผู้เชี่ยวชาญ
ปลายเดือน พ.ย. 65
ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านการพิจารณากลั่นกรองฯ ครั้งที่ 2/65
เดือน ธ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการส่งเสริมกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 4/65
แจ้งผลการพิจารณาต่ออุทยานฯ ภูมิภาค

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
0 7567 3579, 73579
kattika.pr@mail.wu.ac.th

Scroll to Top