ขอเชิญผู้บริหาร รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์และผู้สนใจเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ “WUSTP OPENHOUSE 2022”

ขอเชิญผู้บริหาร รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์และผู้สนใจเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ

WUSTP OPENHOUSE 2022

ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี
(T4: Technopreneur Ecosystem development platform)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ถึง 10 สิงหาคม 2565

WUSTP openhouse 2022

ฟรี ! ค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม

11 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุม 4 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยากรผู้ร่วมบรรยาย

WUSTP openhouse 2022

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“หัวข้อ” แนะนำหน่วยงาน และนำเสนอข้อมูลบริการและทุนต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

WUSTP openhouse 2022

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

“หัวข้อ” การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสืบค้นหัวข้อวิจัยตอบโจทย์ภาคเอกชน

เป้าหมาย


เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีขีดความสามารถในการทำวิจัยร่วมกับเอกชน และสามารถพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเพิ่มทุนวิจัยจากภาคเอกชนและรายได้จากผลงานนวัตกรรม

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน Basecamp 24 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณนัฏถพร วุฒิสิทธิ์ (นิก)
0 7567 2916
nattaporn.wu@wu.ac.th

Scroll to Top