English EN Thai TH

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน Basecamp 24 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน Basecamp 24 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และ ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมงานด้านพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ศึกษาดูงานการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ด้วยรูปแบบ Base Camp 24 โดยมี ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมงานให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของอุทยานฯ รวมไปถึงการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยรูปแบบ Basecamp 24

การดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นขั้นตอน แบ่งระดับของผู้ประกอบการตั้งแต่ Idea State แล้วใส่เครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ ให้แหล่งทุนที่เหมาะสมในแต่ละระดับ ให้ผู้ประกอบการสามารถทำ Prototype และ ทดสอบตลาดให้เร็วที่สุด จนมั่นใจว่ามีลูกค้า และนำไปสู่การจัดตั้งธุรกิจเต็มรูปแบบ

ทางทีมงานได้เยี่ยมชมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม Basecamp 24 และ ได้เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบด้านอาหาร