2 ทีมที่ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ทีมละ 100,000 บาท โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 2 (Entrepreneurial Ecosystem Development)

Scroll to Top