ผู้บริหาร อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ประจำปี 2563-2565

ผู้บริหาร อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ประจำปี 2563-2565

ผู้บริหาร อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ประจำปี 2563-2565

วันที่ 4-5 กันยายน 2566 เวลา 09.00-18.30 น. ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศและโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรษฐกิจท้องถิ่นในภุมิภาค ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ประจำปี 2563-2565

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง
รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก
และผลการดำเนินงานโครงการสร้างกําลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศและโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสรษฐกิจท้องถิ่นในภุมิภาค ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ประจำปี 2563-2565

ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

การประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการในครั้งนี้เป็นการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน และ Suscess Case ของแต่ละโครงการ โดยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดังนี้
1) อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ
2) อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
4) อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้
5) อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา
และการหารือปัญหาและอุปสรรคเพื่อการพัฒนาการดำเนินโครงการต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อบทบาทของ สป.อว. ในการทําหน้าที่เป็น Commissioning Body ในภาพรวมการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยคุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กปว.

Scroll to Top