ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วม “ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ”

ขอเชิญอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมประชุม

"ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ"

เปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2565

สถานที่ดำเนินการ : ห้อง Innovation Hub อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดอบรม : ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00-15.00 น.

ZOOM :
Meeting ID: 863 1150 7539 
Passcode: 071061

คุณมะลิสา จันทร์เพชร (เมย์)
0 7567 2929
malisa.ca@wu.ac.th

Scroll to Top