นัฐฐาทิพย์ ชลสินธุ์

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 2917
Nattatip.ch@wu.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คุณนัฐฐาทิพย์  ชลสินธุ์  จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในปี 2556 และการจัดการ หลังจากเรียนจบ ได้ทำงานในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2562 ในตำแหน่งหน้าที่ผู้ช่วยจัดการโครงการ จัดอบรมผู้ประกอบการ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบโครงการร่วมดับหน่วยงานภาครัฐ ต่อมาในปี 2563ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการโครงการ Local Startup ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area based Innovation for Community) ในปี 2565 ได้รับผิดชอบในเรื่องการอบรมให้กับผู้ประกอบการจนถึงปัจจุบัน

Scroll to Top