ชุติกาญจน์ ศรีกรด

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 3578
chutikan.sr@wu.ac.th

ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณชุติกาญจน์ ศรีกรด  จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พานิชยศาสตร์ และการจัดการ หลังจากเรียนจบ ได้ทำงานในอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2561 ในหน้าที่รวบรวมและจัดทำเล่ม หนังสือเพื่อตีพิมพ์ และต่อมาได้ดูแลโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อมาได้มาดูแลโครงการ Tech transfer to Community ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area based Innovation for Community) จบถึงปัจจุบัน

Scroll to Top