เปิดรับข้อเสนอโครงการ หลักสูตร Brain Power Skill Up ปี 65

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ

Brain Power Skill Up 2565

แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ

หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 24 มกราคม 2565

ตามที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินงาน “ แผนงานการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Brain Power Skill Up)” โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ เพื่อสร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อทักษะแห่งอนาคตให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตในภูมิภาคให้กับบุคลากรภาคเอกชน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศและเพื่อสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงประกาศขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการ Brain Power Skill Up ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์การเกษตร อุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) หรือ ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ หรือกลุ่มการผลิตต่างๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าร่วม : 20-30 คน/คอร์สอบรม
ระยะดำเนินการ : 5 เดือน

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม

  1. การคัดเลือกบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการ
  2. การจัดทำหลักสูตรอบรม
  3. การฝึกอบรมบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (ด้านทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 30 ชั่วโมง)
Contact Brain Power Skill Up ปี 65

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณสุนันทา เมืองทรัพย์ (หนูนิด)
0 7567 2921 , 089-1054229
msunanta@wu.ac.th หรือ mtsunanta@gmail.com

Scroll to Top