เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน Industrial Research and Development (RD Facility Boost Up)

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิเคราะห์ทดสอบและผลิตสินค้าต้นแบบ

Industrail Research and Development
RD Facility Boost Up (P6)

สนับสนุนงบ 300,000 บาท / โครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

Days
Hours
Minutes
Seconds

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ผ่านการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในสถาบันการศึกษา และใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และโรงงานต้นแบบ ซึ่งจะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน / SME ในภูมิภาค
มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมเข้ารับการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ

งบประมาณสนับสนุน

Track #1 ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ

ผู้ประกอบการที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการไม่เกิน 80% หรือสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ

Track #2 ห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบ

ผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตสินค้าต้นแบบ ในโรงงานต้นแบบ และตรวจวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณการผลิตสินค้าต้นแบบ ในโรงงานต้นแบบ และตรวจวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ในห้องปฏิบัติการไม่เกิน 80% หรือสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

วันนี้ -31 ธันวาคม 2565
ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วโครงการ ผ่าน
วันนี้ - กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ประกอบการส่งข้อเสนอโครงการ ที่

อีเมล : saowakon.ja@wu.ac.th

มีนาคม 2566
คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกและประกาศผล
มีนาคม 2566 - มิถุนายน 2566
นำข้อมูลห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ เข้าระบบฐานข้อมูล STDB

https://stdb.mhesi.go.th/
โดย อุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีนาคม 2566 - มิถุนายน 2566
จับคู่ (Matching) การเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ

โดย อุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มีนาคม 2566 - มิถุนายน 2566
ผู้ประกอบการเข้ารับบริการห้องปฏิบัติการ และโรงงานต้นแบบ

โดย อุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมษายน 2566 - กรกฎาคม 2566
การติดตามและประเมินผล

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการทุก 1 เดือน การตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ และผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับทดสอบตลาด

เมษายน 2566 - สิงหาคม 2566
ปิดโครงการพร้อมส่งรายงานผลการดำเนินงาน

*หมายเหตุ : อุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอความร่วมมือในการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และผลกระทบ (Impact) ของโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการและหลังเข้ารับบริการ 1-3 ปี

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน Industrial Research and Development (RD Facility Boost Up)

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่

คุณเสาวคนธ์ ใจต๊ะมา (แพรว)
e-mail : saowakon.ja@wu.ac.th
0 7567 2963 , 3575

Scroll to Top