ขอเชิญอบรมหลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการออกแบบหัวข้อวิจัยเชิงพาณิชย์

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร "ติดปีกงานวิจัย.....ในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

เปิดรับสมัคร :
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565

สถานที่ดำเนินการ : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

จัดอบรม : ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

ZOOM :
Meeting ID: 947 5096 7888
Passcode: 646876

วิทยากร

ขอเชิญอบรมหลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการออกแบบหัวข้อวิจัยเชิงพาณิชย์

คุณธิปไตย ศรีนวลขาว
นักทรัพย์สินทางปัญญา
อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเชิญอบรมหลักสูตร การใช้ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการออกแบบหัวข้อวิจัยเชิงพาณิชย์

คุณเพชรดา สัตยากูล
นักทรัพย์สินทางปัญญา
อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ฟรี! ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
0 7567 2927 , 72927
kattika.pr@wu.ac.th

Scroll to Top